Kategórie
Rýchlo kurz - Interiér, Staviteľstvo, Dizajn, Architektúra

Je rozdiel medzi interiérovým dizajnom a interiérovou architektúrou?

Interiérový dizajn sa zameriava na estetiku, funkčnosť a atmosféru interiérov. Dizajnéri pracujú s farbami, textúrami, nábytkom, osvetlením a dekoráciou. Zvažujú faktory, ako sú preferencie a hodnoty klienta, priestorové usporiadanie a spôsoby využitia priestoru.

Ich cieľom je vytvárať prostredie, ktoré nielenže pôsobí vizuálne príjemne, ale aj efektívne slúži svojmu účelu. To znamená nielen estetické hľadisko, ale aj praktické aspekty, ako je pohodlie, ergonómia a usporiadanie priestoru pre optimálnu funkčnosť a pohodlie obyvateľov alebo používateľov.

Interiérová architektúra zahŕňa znalosť konštrukčných prvkov, stavebných predpisov a priestorového plánovania. Interiéroví architekti zohľadňujú nielen vizuálno, ale riešia aj otázky bezpečnosti, prístupnosti a príslušných noriem.

Ich práca je komplexnejšia, keďže musia brať do úvahy nielen estetiku a funkčnosť, ale aj technické a bezpečnostné aspekty. To zahŕňa napríklad optimálne využitie priestoru, umiestnenie bezpečnostných zariadení ako hasičského vybavenia alebo únikových ciest a dodržiavanie predpisov týkajúcich sa konštrukcie a materiálov, aby bol interiér nielen esteticky príjemný, ale aj bezpečný a funkčný.

Podľa aktuálneho zaradenia povolania Interiérový/-á dizajnér/-ka v Národnej sústave kvalifikácií ide o odborného pracovníka v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva. Do kategórie spadajú povolania ako aranžéri, dekoratéri, svetelní dizajnéri a zvukoví dizajnéri.

Interiéroví dizajnéri majú zvyčajne špecializované vzdelanie v oblasti dizajnu, kde sa učia pracovať s farbami, materiálmi a dizajnovými nástrojmi. Ich práca sa zameriava na estetické a kreatívne riešenia interiérových priestorov s dôrazom na vizuálny dojem a atmosféru. Pri návrhu interiérov sa často inspirujú aktuálnymi trendmi v dizajne a umení, pričom ich hlavným cieľom je vytvoriť priestor, ktorý vyjadruje osobnosť a štýl ich klientov, a zároveň je funkčný a príjemný na pobyt

vzdelávanie, ktoré ponúkame pre vás

Interiérový/-á dizajnér/-ka má úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch ako dizajn, priemyselný dizajn, grafický, priestorový alebo fotografický dizajn, resp. vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa v odboroch dizajn, dizajn nábytku alebo dizajn interiéru. Požadovaná prax min. 1 rok.

V ich vzdelávaní sa kladie dôraz na kreatívne myslenie, schopnosť pracovať s rôznymi materiálmi a technikami, ako aj na schopnosť komunikovať a spolupracovať s klientmi a ďalšími profesionálmi v odvetví. Sú schopní vytvoriť komplexné vizuálne koncepty a ich realizáciu prevádzať do praxe s ohľadom na individuálne požiadavky a potreby klienta. Ich práca môže zahŕňať nielen návrh a realizáciu interiérových priestorov, ale aj výber a navrhovanie vhodných nábytkových prvkov, osvetlenia a dekorácií, aby vytvorili jedinečné a funkčné prostredie, ktoré vyhovuje požiadavkám klienta a reflektuje ich osobný štýl a preferencie.

Interiérový/-á architekt/-ka ako povolanie nie je definované v Národnej sústave kvalifikácií, nejestvuje adekvátne stredoškolské ani vysokoškolské vzdelanie. Pojmom sa môžu oslovovať inžinieri/-ky architekti/-ky a stavební/-é inžinieri/-ky prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Ich vzdelanie zahŕňa pochopenie stavebných systémov, stavebných metód a architektonického návrhu. Prax je neurčená.

Má však zahŕňať skúsenosti s rôznymi aspektmi stavebného projektovania a riadenia, vrátane práce s klientmi, dodávateľmi a rôznymi právnymi predpismi a normami týkajúcimi sa stavieb a interiérov.

Interiéroví/-é dizajnéri/-ky úzko spolupracujú s klientami, aby pochopili ich potreby, preferencie a rozpočet. Vyvíjajú koncepty dizajnu, vytvárajú výkresy, vizualizácie, vyberajú materiály a zariadenie. Dohliadajú na implementáciu plánu dizajnu. Zvyčajne navrhujú obytné, obchodné a pohostinské priestory.

Pri výbere materiálov a zariadenia zohľadňujú nielen estetické hľadisko, ale aj kvalitu, trvanlivosť a cenovú dostupnosť. Po schválení plánu dizajnu dohliadajú na jeho implementáciu a spolupracujú s dodávateľmi a remeselníkmi, aby zabezpečili správne vykonanie práce. Ich práca zahŕňa navrhovanie a aranžovanie rôznych typov priestorov, vrátane obytných, obchodných a pohostinských, s cieľom vytvoriť funkčné, estetické a pohodlné prostredie pre používateľo

Interiéroví/-é architekti/-ky často spolupracujú s architektmi, inžiniermi a dodávateľmi pri navrhovaní interiérov už v rámci štruktúry budovy. Podieľajú sa na plánovaní priestorov, dodržiavaní stavebných predpisov a stavebných úpravách s cieľom optimalizovať funkčnosť a priestorové usporiadanie vnútorného prostredia.

Myslíme si, že v súčasnosti sa pojmy interiérový/-á dizajnér a interiérový/-á architekt/-ka veľmi prelínajú. Pojem interiérový dizajn na Slovensku považujeme sa historizujúci, nevychádzajúci z reálnych skúseností našich predkov ani súčastníkov. Interiéristov považujeme za odborníkov na prácou s jestvujúcim architektonickým prostredím, čo má pri princípe udržateľnosti veľkú budúcnosť a zmysel.

Schopnosť transformovať a vylepšiť existujúce priestory je kľúčová pre udržateľný rozvoj a budúcnosť. Tento prístup k interiérovému dizajnu nie je len o estetike, ale aj o zmysluplnosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Spojenie kreativity, technickej znalosti a ohľaduplného prístupu k životnému prostrediu nám poskytuje možnosť vytvárať prostredie, ktoré nielenže odráža naše hodnoty a štýl, ale aj zohľadňuje potreby budúcich generácií.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme