Autorské práva a právna pomoc

Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve, ktoré je výlučným právom autora či vydavateľa na využívanie literárneho alebo umeleckého diela počas určitého obdobia. Nevzťahuje sa na názov, myšlienku, spôsob, objav, metódu a pod.

Autorský zákon upravuje vzťahy medzi vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania a zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.

Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia.

SAID pomáha pri riešení otázok s autorským právom duševného vlastníctva, ktorých subjektami môžu byť ako fyzické, tak i právnické osoby, ktoré vlastnou tvorivou činnosťou dielo vytvorili. Takisto úzko spolupracuje pri registrácii a ochrany dizajnu na Slovensku, v EU a celosvetovo s overenými špecialistami v právnickej oblasti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v poradenskej činnosti v kreatívnom priemysle a v konzultačnej slovenskej a európskej legislatíve. Považujeme mnoho kreatívnych a inovatívnych dizajnov za dôležité uchovávať a podporovať tak duševné vlastníctvo s dôrazom na promptné riešenie problematiky autorských práv.