Kategórie
Aktivity News

Aktuálna definícia povolania Interiérový dizajnér

Pozreli sme sa, ako je to v súčastnosti s oficiálnou definíciou povolania Interiérový dizajnér na Slovensku. Vyhláška Štatistického úradu SR č. 384/2015 Z. z. rozdeľuje jednotlivé zamestnania. To môže byť ako celkom slušný základ.

Číselný kódNázov zamestnania
2Špecialisti
21Špecialisti v oblasti vedy a techniky
216
2161000Stavebný architekt
2163002Návrhár odevov
2163003Návrhár, dizajnér obuvi
2163004Priemyselný dizajnér produktov
2163999Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
2164999Urbanista a projektant dopravy inde neuvedený
2166001Grafický dizajnér (grafik)
2166003Web dizajnér
2166004Dizajnér hier
3Technici a odborní pracovníci
343Odborní pracovníci v oblasti umenia,
kultúry a kulinárstva
3432001Interiérový dizajnér
3432002Aranžér, dekoratér

Zamerali sme sa len na časti, ktoré súvisia s interiérmi, architektúrou a dizajnom, pričom sumár vyzerá takto:

 • Architekt je špecialista v oblasti vedy a techniky,
  pričom do tejto kategórie spadajú povolania ako módni návrhári, grafickí dizajnéri, produktoví dizajnéri, urbanisti, krajinní a záhradní architekti a podobne.
 • Interiérový dizajnér je odborný pracovník v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva, pričom do tejto kategórie spadajú povolania ako aranžéri, dekoratéri, svetelní dizajnéri, zvukoví dizajnéri.

Na prvý pohľad interiérový dizajn je podľa tejto klasifikácie odčlenený od architektúry. Súčasne do kategórie spolu s architektúrou sú zaradené povolania ako grafickí alebo produktoví dizajnéri, či dokonca web alebo game dizajnéri.

Charakteristika vybraných povolaní

SK ISCO-08 je adaptovaný medzinárodný triednik platný na Slovensku tzv. Národná sústava kvalifikácii. Okrem štatistického úradu ho používa napríklad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nižšie je uvedený extrakt povolaní spojených s našou témou.

Autorizovaný architekt

Autorizovaný architekt vytvára projekty stavieb s využitím rozsiahlych multidisciplinárnych znalostí z oblasti techniky, sociológie, ekonómie, demografie, ekológie a ďalších za nevyhnutnej podpory kreatívnych schopností a umeleckého talentu.

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • Odborná prax: aspoň 3 roky. Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 16b)
Architekt

Architekt navrhuje priestorové riešenia interiérov a od bežne vyrábaného nábytku až po individuálne návrhy z atypických prvkov. Navrhuje výtvarno-priestorovú koncepciu a vykonávajúci projekt výstavby komerčného aj nekomerčného charakteru.

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • Odborná prax: aspoň 3 roky
Urbanista

Urbanista navrhuje koncepcie a plány priestorových a funkčných väzieb v krajine a obci, vzťahy medzi nimi a vo vnútri ich samých.

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • Odborná prax: aspoň 3 roky. Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 16b) a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (§ 2a ods. 3 písm. b)
Interiérový dizajnér

Interiérový dizajnér navrhuje dizajn interiérových priestorov. Vytvára nový dizajn alebo mení existujúci dizajn podľa vlastných predstáv a želania zákazníka.

Interiérový dizajnér vypracováva návrh, ktorý zahŕňa požiadavky investora a je realizovateľný. Môže vypracovávať projekty, technické a technologické špecifikácie, dokumentáciu, rozpočet, časovú náročnosť a harmonogram. Zväčša aj kontroluje celkovú realizáciu projektu a odovzdáva dielo investorovi.

 • Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Odborná prax: aspoň 1 rok
Umelecký čalúnnik, dekoratér

Umelecký čalúnnik, dekoratér zhotovuje umelecké čalúnnické výrobky alebo reštavruje a rekonštruuje historicky cenný čalúnený nábytok a interiéry.

 • Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Aranžér, dekoratér

Aranžér, dekoratér zabezpečuje reklamné a aranžérske činnosti zamerané na prezentáciu tovaru a služieb.

 • Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
 • Odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Priemyselný dizajnér produktov

Priemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové tvary najzložitejších priemyselných produktov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov.

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • Odborná prax: aspoň 1 rok
Priemyselný dizajnér výrobkov

Priemyselný dizajnér výrobkov navrhuje a vytvára nové tvary zložitých priemyselných výrobkov podľa predlôh alebo podľa vlastných výtvarných koncepcií.

 • Požadované vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie
 • Odborná prax: aspoň 1 rok
Grafický dizajnér (grafik)

Grafický dizajnér (grafik) zaisťuje odborné činnosti v oblasti grafického spracovávania a výtvarnej podoby propagačných materiálov a predmetov.

 • Požadované vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie
 • Odborná prax: aspoň 1 rok

Čo vyplýva z uvedených informácii

Kvalifikáciu povolania Interiérový dizajn spĺňajú 3 hlavné povolania, ktorými sú:

 • Autorizovaný architekt (úroveň 6) podlieha príslušnej autorizácií podľa zákonov SR
  Alternatívne názvy povolania: architekt (autorizovaný), autorizovaný architekt v stavebníctve. Požadovaná prax min. 3 roky
 • Architekt (úroveň 6) potrebné vysokoškolské vzdelanie v odboroch ako architektúra, urbaniznus, pozemné stavby, dizajn nábytku a interiéru, mestské stavebné inžinierstvo, nosné konštrukcie pozemných stavieb, priemyselný dizajn, dizajn výrobkov a podobne.
  Alternatívne názvy povolania: bytový návrhár, návrhár interiérov, bytový architekt, architekt v stavebníctve (okrem autorizovaného). Požadovaná prax min. 3 roky
 • Interiérový dizajnér (úroveň 4)- úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch ako dizajn, priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, fotografický dizajn, resp. vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého a tretieho stupňa v odboroch dizajn, dizajn nábytku a interiéru
  Alternatívne názvy povolania: návrhár interiérov, interiérový projektant, architekt interiérov, pracovník v interiérovej tvorbe, Interiérový dekoratér, interiérový aranžér, bytový architekt. Požadovaná prax min. 1 rok.
Kvalifikačné úrovne podľa Národnej sústavy kvalifikácii

Interiérový dizajn alebo interiérová architektúra?

V tejto spojitosti vzniká dilema o tom, ktorý z názvov povolania používať. V zahraničí je táto diskusia široká. Všeobecne uznávaný pojem Interior Designer – Interiérový dizajnér je v krajinách s dlhou dizajnérkou históriou ako Taliansko, Francúzko a Veľká Británia, ale tiež v USA, Kanade a Austrálii. Aj preto sa považuje skôr za historické pomenovanie.

Interior architect – interiérový architekt je moderný názov profesie, ktorá sa špecializuje na prácu s jestvujúcim architektonickým priestorom.

Ak sa však pozrieme hlbšie, zistíme ďalšie detaily. Fulltextová kategorizácia http://www.hisco.sk/ ďalej hovorí:

Špecialisti  (2161000)
úroveň kvalifikácie 6
Odborníci (3432001)
úroveň kvalifikácie 4
Stavebný architektInteriérový dizajnér
interiérový architektdizajnér interiérový
autorizovaný architekt v stavebníctveinteriérový konzultant
bytový architektnávrhár interiérov
Ďalšie používané názvy kvalifikácii podľa ISCO-08

Pri definícii treba prihliadať aj na Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorý jasne hovorí, kto je Autorizovaný architekt alebo Autorizovaný stavebný inžinier.

Myslíme si, že povolanie Architekt a jeho kompetencie sú týmto zákonom jasne definované. Rovnako si myslíme, že s titulom Architekt by sa malo narábať v limitoch tohto zákona a jeho používanie by malo byť viazané na splnenie podmienok uvedeného zákona. A teda titul Architekt a jeho prídavky by mali podľa nášho názoru používať iba profesionáli s autorizáciou.

U nás je to zložitejšie aj preto, že autorizáciu Architekt vydávajú hneď dve inštitúcie (SKA a SKSI), ktoré sa – a to si povedzme na rovinu – nemusia. Okrem toho, obe autorizácie majú rozdielne spôsobilosti, pričom architekt SKSI má oprávnenie aj na výkon stavebného dozora, čo u SKA neplatí.

U nás nie je možné získať autorizáciiu na výkon povolaní interiérový architekt, alebo bytový architekt. Profesionáli, ktorí sa reálne zaoberajú iba interiérmi, nemôžu byť v súčasnej forme registrovaní ani jednou z týchto komôr.

Prečo je to tak? Lebo nespĺňajú podmienku urbanistickej praxe – veď načo by aj bola interiérovému architektovi prax na urbanistickom projekte? Veď interiérový architekt nemá ambíciu robiť ani budovu, nieto urbanizmus. Koľko autorizovaných architektov sa špecializuje iba na interiér?

Otázok je veľa a závery nie sú úplne jednoznačné. Úlohou Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov je otvoriť túto tému a diskutovať o nej.

Dovtedy zastávame predbežný názor, že špecialisti resp. odborníci na interiéry by mali používať na pomenovanie svojho povolania pojem Interiérovy dizajnér, pričom je jedno, akú máju odbornú kvalifikáciu. Autorizovaní architekti, ktorí sa špecializujú na interiéry budov, by mali ostať Architekti, so špecializáciou na Interiérový dizajn (nie na interiérovú architektúru).

Kvalifikačný štandard Interiérového dizanéra

Podľa národnej sústavy kvalifikácii

Vedomosti

 • popísať dejiny výtvarnej kultúry, dizajnu interiéru, nábytku
 • popísať najnovšie trendy v zariaďovaní rôznych interiérov a interiérových doplnkov
 • charakterizovať druhy materiálov, vlastnosti, spracovanie a spôsob použitia každého materiálu v interiérovom dizajne
 • popísať možnosti kombinovania materiálov a farieb v interiéri
 • vymenovať zásady pre kombinácie farieb, vysvetliť vnímanie farby a psychologické pôsobenie farby
 • charakterizovať zásady pri výbere a uplatnení rôznych možností vybavenia interéru
 • používať odbornú terminológiu v praxi a definovať význam pojmov problematiky odboru
 • definovať základné princípy a pravidlá podnikania a jeho náležitosti
 • popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zručnosti

 • vytvoriť vlastný výtvarný návrh interiéru a interiérového zariadenia s využitím príslušných užívateľských informačno komunikačných  technológií
 • navrhnúť vlastné interiérové riešenia bytových a nebytových priestorov
 • navrhnúť možnosti rozmiestnenia nábytku, dekoračných prvkov v priestore a pracovať so svetlom v interiéri
 • zhotoviť interiérové zariadenie/maketu do navrhnutého interiéru
 • využívať pri práci najnovšie počítačové programy a aplikácie
 • multimediálne zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastné návrhy (vytvoriť vlastné portfólio k prezentácii svojej práce)
 • vypočítať spotrebu materiálov a urobiť rozpočet
 • dodržiavať zásady BOZP, požiarnej ochrany a hygieny práce, používať ochranné pracovné prostriedky

Kompetencie

 • samostatnosť pri predkladaní a prezentácii návrhov a projektov
 • technické myslenie a kreativita
 • schopnosť porozumieť podstate a princípom podnikania
 • schopnosť pracovať v tíme, spolupracovať pri riešení problémov

Hodnotiace kritériá spôsobilosti

 • charakterizovať historický vývoj spoločnosti, výtvarnej kultúry a umenia
 • charakterizovať základné znaky jednotlivých historických slohových období
 • popísať historický vývoj umeleckých remesiel, dizajnu a nábytku
 • popísať najnovšie trendy v zariaďovaní interiérov, výbere interiérových doplnkov, popísať štýlotvorné a dekoratívne prvky
 • vymenovať druhy a popísať vlastnosti materiálov a surovín používaných v interiérovom dizajne
 • popísať použitie materiálov, polotovarov a spojovacích materiálov
 • charakterizovať fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva
 • popísať chyby dreva
 • vymenovať druhy plastov, ktoré sa používajú v interiérovom dizajne
 • vymenovať materiály vhodné pre povrchovú úpravu
 • vymenovať druhy lepidiel
 • popísať efektívne a hospodárne využívanie materiálov, spracovanie a likvidáciu odpadov
 • popísať možnosti a spôsoby kombinovania materiálov a farieb v interiéri
 • vymenovať zásady pre kombináciu farieb
 • popísať vnímanie a psychologické pôsobenie farieb, farebné schémy
 • použiť odbornú terminológiu pri riešení problematiky interiérového dizajnu
 • vysvetliť základné úlohy a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri dodržiavaní  BOZP
 • popísať povinnosti pracovníka a zamestnávateľa v prípade pracovného úrazu
 • popísať podnikanie a živnosť, druhy živností, všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, bezúhonnosť, prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
 • popísať práva a povinnosti podnikateľa na úseku BOZP, práva a povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, tvorbu ceny
 • navrhnúť rôzne možnosti rozmiestnenia nábytku, vhodné farebné kombinácie, dekoračné prvky a doplnky, rozmiestnenie svietidiel
 • vymodelovať navrhnuté riešenie ako priestorové pohľady, pôdorysy, rezopohľady prostredníctvom špeciálnych aplikačných počítačových programov
 • podľa stavebných výkresov navrhnúť vlastné riešenie bytového interiéru, občianskych a verejných interiérov
 • k návrhu vypracovať technickú dokumentáciu
 • vytvoriť vlastný výtvarný návrh interiéru/doplnku a vypracovať potrebnú technickú dokumentáciu
 • zhotoviť interiérové zariadenie/doplnok (maketu) podľa konštrukčného výkresu a technologického postupu
 • na zhotovenie doplnku vybrať materiál podľa vlastností a výrazových možností
 • vybrať najvhodnejší technologický postup realizácie návrhu
 • vybrať nástroje, náradie a pomôcky, obsluhovať stroje, zariadenia v oddeľovacom, spojovacom, tvarovacom a dokončovacom procese
 • priebežne kontrolovať a hodnotiť kvalitu jednotlivých pracovných operácií
 • dodržiavať stanovené normy a predpisy
 • vypočítať spotrebu materiálov a vypracovať rozpočet na zariadenie interiéru podľa svojho návrhu
 • prezentovať svoju tvorbu a vlastné návrhy (portfólio) s ohľadom na konkrétnu situáciu (jednanie so zákazníkom, výstava, výberové konanie a pod.)
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej prevencie, hygieny práce, používať ochranné pracovné prostriedky

Refs:

 • Vyhláška č. 384/2015 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
 • Zákon č. 138/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
 • http://www.hisco.sk/ aplikácia na správne zatrieďovanie zamestnaní podľa SK ISCO-08.
 • www.kvalifikacie.sk Národná sústava kvalifikácií je verejne prístupný register, ktorý obsahuje opisy kvalifikácií rozlišovaných a overovaných na Slovensku
 • https://www.istp.sk/ Internetový sprievodca trhom práce – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme